verantwoording

Er is niets zo lastig als het verstekken van juiste- en up date informatie over een gebied als Heijplaat en omgeving. Het dorp ligt al lang op de schop en de omgeving verandert van functie. De herstructurering van het gebied zal uiteindelijk leiden tot een totale gebiedstransitie. Er zijn veel partijen die directe bemoeienissen hebben en verantwoordelijk zijn voor de veranderingen binnen het gebied, elk met een eigen insteek en elk met eigen belangen. De hoofdrolspelers zijn: de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Woningbouwcorporatie Woonbron, de Bewoners van het gebied en alle bedrijven in de directe omgeving. Verder vliegen andere partijen in als het bijvoorbeeld gaat om de invulling van de stedelijke ambitie om het gebied energie neutraal te krijgen in 2020. Voor de duidelijkheid: gebied Groot Heijplaat moet vooral duurzaam ontwikkeld worden.

Natuurlijk heeft de redactie te maken met alle partijen die zich bezighouden met de herstructurering omdat alle partijen nu eenmaal iets in te brengen hebben in de uiteindelijke transitie en daardoor ook rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijke eindresultaat. Omdat ze een rol spelen in de ontwikkelingen zullen zij dus genoemd worden in de berichtgeving. Het liefst zou de redactie rechtstreeks informatie ontvangen van de betrokken partijen, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. De genoemde instanties houden graag hun eigen publiciteit om voor de hand liggende argumenten in eigen hand en beschikken daarvoor over getrainde mensen die alles begrijpen van PR en marketing.

Heijplaat.com is zoveel mogelijk onpartijdig en objectief, maar wordt gemaakt door mensen die op Heijplaat wonen en werken. In de praktijk wordt de site onderhouden en gefinancierd door bewoners en stichting Historisch Heijplaat. Binnenkort zal ook de site heijplaat.eu samengaan met heijplaat.com. De initiatiefnemer is en blijft artistiek en inhoudelijk eigenaar tot iemand met (hele) goede argumenten komt om het roer over te nemen. Er is een redactie, bestaande uit bewoners en een enkele buitenstaander die van tijd tot tijd gevraagd en ongevraagd advies geven over vorm en inhoud. De redactie heeft goed informatiebronnen en dossierkennis zodat een redelijk tot goed niveau gewaarborgd wordt als het gaat om up to date berichtgeving op vele fronten. Door de samenwerking met Historisch Heijplaat komt ook de cultuurhistorische achtergrond van het gebied goed uit de verf.

De site is niet bedoeld als PR site voor het gebied. Op de site mag iemand PR maken voor zijn/haar product, bedrijf, plan of idee, geen probleem, maar op de site worden geen haarlemmerdijkies verkocht, geen verhalen die zaken over de herstructurering oppoetsen en mooier weergeven als de werkelijke toedracht. Verder wordt de inhoud van de site niet gestuurd door vals sentiment over een verloren verleden of een roemrijke toekomst. Er wordt gewoon nuchter gekeken naar wat er gebeurt als een gebied als Heijplaat en omgeving structureel en doelbewust wordt omgegooid naar een toekomstige bestemming met als uitgangspunt dat er samen met de bewoners wordt gekeken hoe dat ingevuld gaat worden. Participatie staat hoog in het vaandel binnen het verhaal van de herstructurering. Diverse convenanten en overeenkomsten zijn hierover afgesloten. Ook bewoners participatie is geen exacte wetenschap en wordt al naar gelang de behoefte nog steeds gecontroleerd en gemanipuleerd door de instituten met macht, terwijl men het in de media graag anders voorspiegeld.

De scheepsbouw van de werf RDM waar ooit het ss Roterdam gebouwd werd en van stapel liep, is weg. Het dorp is verkocht aan een woningbouwcorporatie en de hechte en erg op zichzelf gerichte gemeenschap die er ooit woonde, wordt al decennia lang geterroriseerd door invloeden van buitenaf waarvan de oorspronkelijke bewoners niet vrolijker worden. Leegloop en sloop, verdwijnen van voorzieningen, vreemde mensen die het dorp langzaam maar zeker overnemen en niet willen of kunnen aansluiten bij de oorspronkelijke bewoners. De nieuwkomers brengen echter wel een voor de oorspronkelijke bewoners ongewenste veranderingen….. en er staat weinig tot niets tegenover. Sterker nog, er wordt van de oorspronkelijke bewoners gevraagd open te staan voor de vernieuwing. Er werden door de Gemeente en de Corporatie Woonbron koeien met gouden hoorns beloofd toen de herstructurering van het dorp in 2004 daadwerkelijk van start ging, maar er werd door geen enkele partij structureel geïnvesteerd in het dorp en de gemeenschap. Het havenbedrijf nam enkele jaren nadat de herstructurering in gang gezet werd, het heft in handen om van de oude werf een Campus te maken en pas veranderende de naam van het gebied in RDM Rotterdam. Kosten nog moeite werden gespaard voor de ontwikkeling van het oude RDM terrein. Het dorp zou in naam daarvan meeprofiteren. Er word echter slechts in naam veel waarde gehecht aan het herstellen van de oude band tussen het dorp en de werf. In de praktijk moet dat blijkbaar vanzelf gaan, want er wordt niet daadwerkelijk moeite gedaan om dat vorm te geven. Verder heeft Woonbron die binnen het verhaal verantwoordelijk was voor sloop en nieuwbouw op het dorp, in 2014 definitief te kennen gegeven niet verantwoordelijk meer te zijn voor de nieuwbouw op het dorp. Helaas kwam die mededeling pas nadat de corporatie 270 woningen gesloopt had. Het inwoneraantal daalde daardoor naar een kritieke 1350 waardoor voorzieningen zwaar onder druk kwamen te staan.

Hiermee hebben we een aantal oorzaken genoemd waarom de verschillen in woonbeleving en toekomstverwachtingen op het dorp groot zijn. Het is niet mogelijk om de 1350 bewoners als één groep te zien met een gemeenschappelijke visie. De bewoners overigens  weldegelijk gemeenschappelijke belangen, maar ze voelen zich daarin niet verenigd. Terwijl de één de ontwikkelingen als kans ziet, ziet de ander de ontwikkelingen als een bedreiging waarbij de dialoog tussen de één en de ander moeizaam of helemaal niet tot stand komt. Sterker nog, de belanghebbende instituten als Havenbedrijf, Gemeente en Woonbron maken met de regelmaat van de klok dankbaar gebruik van de verschillende meningen op het dorp. Hierdoor kunnen ze ten alle tijden hun eigen plan uitvoeren en naar de buitenwereld verkondigen dat ze het doen in samenwerking met en in het belang van de bewoners.

U kunt begrijpen dat het daarom ook erg lastig blijft om objectief te blijven, maar heijplaat.com probeert het toch. In de nieuwe opzet van de site heeft de redactie er zelfs een blog bij gebouwd om iedereen de mogelijk te geven zijn mening kenbaar te maken. De redactie hoopt ook dat er gebruik van gemaakt zal worden, maar de praktijk zal dat uit gaan wijzen.

Verder is en blijft de site heijplaat.com een levende site waar regelmatig items verschijnen en verdwijnen al naar gelang de ontwikkelingen. Wel heeft de nieuwe site de mogelijkheid om uitgebreid in te gaan op items zonder dat het overzicht verstoord wordt, zodat ontwikkelingen over een langere periode gevolgd kunnen worden. Dat kan bijzonder leerzaam en verhelderend werken voor mensen die willen leren van fouten die gemaakt worden in de zoektocht naar een duurzame (her)ontwikkeling van een stuk van het stadshavengebied van Rotterdam. Rest nog te vermelden dat de redactie van de site slechts boodschappers zijn die doorgeven wat er in hun woonomgeving gebeurd.