Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden

plaatje boven: Binnen het hele verhaal klimaatneutraal Heijplaat is het gebleven bij stippen aan de horizon die vaag waren en verder vervaagd zijn in de loop van de tijd.

Rotterdam heeft een aanvraag gedaan voor een IKS subsidie, Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden, subsidiebedrag 850.000 euro. Deze aanvraag werd in 2010 gehonoreerd en het project ging bijna automatisch op Heijplaat uitgevoerd worden.

Het project hield in het ontwikkelen van een klimaatneutraal Heijplaat met en door bewoners. Hiermee kwam Duurzaamheid binnen in het verhaal van de herstructurering van Groot Heijplaat.

Binnen het IKS project zijn het niet de bewoners die moeten participeren, maar juist de overheid; het proces wordt als het ware omgedraaid ten opzichte van wat we gewend zijn als het om het herstructureren van een gebied gaat. Normaal is dat overheden met plannen komen en dat uiteindelijk bewoners ook nog goedkeuring daar aan moeten geven teneinde te voldoen aan de participatieplicht die de overheid heeft: bewoners moeten mee kunnen praten. Dit gebeurt meestal via de zogenaamde inspraakavonden en vaak in een laat stadium waardoor niet zelden grote weerstand tegen de voorgestelde plannen ontstaat.

Bij IKS-Heijplaat moet dus participatie anders:

 • overheidsparticipatie waarbij bewoners vanaf het begin betrokken zijn bij het proces. Bewoners kijken niet vanaf de zijlijn mee, praten niet achteraf mee maar zijn in  de kern al betrokken,
 • bewoners zijn mede-opdrachtgever,
 • bewoners beslissen mee over onderwerpen die wel of niet uitgezocht gaan worden,
 • bewoners hebben invloed op de partijen die wel of niet actief een rol kunnen gaan spelen in het klimaatneutraler maken van de wijk,
 • bewoners regelen de volgorde van uit te voeren plannen, doen mee aan het communicatieproces,
 • enzovoort…..

Eigenlijk doen ze dus als gelijkwaardig partner mee in het nemen van beslissingen over alles wat hun eigen leefmilieu aangaat als het gaat om het klimaatbestendiger maken hun wijk.
Dat is geen eenvoudige uitdaging. Niet alleen voor de bewoners, maar zeker ook niet voor partijen die gewend zijn op de ‘ouderwetse’ wijze te werken.
De focus van het IKS-project lag, zoals ook verwoord in de aanvraag, op systeeminnovaties voor de hele energieketen.

De doelstellingen van IKS Heijplaat waren de volgende:

 • Het vergroten van de betrokkenheid bij Heijplaat en duurzaamheid van: bewoners, gebruikers en relevante organisaties met een “gebiedsgebonden verantwoordelijkheid” op Heijplaat (zoals Woonbron, deelgemeente Charlois en Havenbedrijf)
 • daartoe meer kennis en inzicht verkrijgen in het gedrag van bewoners en gebruikers om een duurzamere wijk te realiseren
 • de verworven kennis en inzichten zodanig te generaliseren dat ze toepasbaar zijn in andere wijken in Rotterdam en overig Nederland (de Kennisagenda).

Er moest dus een proces opgestart worden waarin de bewoners van Heijplaat centraal staan.

Het project zou uiteindelijk twee producten en een doorlopen van het proces op leveren:

 • Er moest een afsprakenkader komen: In dit afsprakenkader maken alle betrokken partijen afpraken met elkaar over ambities en activiteiten die nodig zijn om van Heijplaat een klimaatneutrale (en klimaatbestendige) wijk te maken. In het Afsprakenkader worden ook rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd en afspraken gemaakt over investeringen en planning van activiteiten. De precieze inhoud van het afsprakenkader komt tot stand in overleg met alle betrokken partijen.
 • Een Kennisagenda: belangrijk onderdeel in het project Klimaatneutraal Heijplaat is om meer kennis en inzicht te verkrijgen in kansen en knelpunten om te komen tot een duurzamere wijk en om meer kennis en inzicht te verkrijgen in het gedrag van bewoners en gebruikers om te komen tot een duurzamere wijk. De kennisagenda is bedoeld om de verkregen inzichten te verspreiden naar andere geïnteresseerden in Nederland.
 • Een gemeenschap waar door professionele partijen en bewoners gezamenlijk een proces is ingezet om op termijn tot een klimaatneutraal Heijplaat te komen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!