Afspraken en overeenkomsten

Er zijn binnen het herstructureringsproces in de loop van de jaren diverse afspraken en overeenkomsten gemaakt tussen partijen. Het belang hiervan was groot. Er waren veel partijen betrokken bij de herstructurering van het gebied, elk met een eigen belang en agenda. Met de herstructurering van gebied Groot Heijplaat is het van belang dat iedere partij zijn steentje bijdraagt om integrale duurzame herstructureren tot een succes te maken. Afspraken werden gemaakt om e.e.a. vast te leggen, om continuïteit te waarborgen en niet in de laatste plaats om de belangen van de bewoners veilig te stellen. De bewoners zijn de enige partner binnen de club van grote en professionele organisaties als Gemeente, woningbouwcorporatie Woonbron, Havenbedrijf, Eneco en nog een paar, die bestaat uit vrijwilligers die voor hun functioneren afhankelijk zijn van de partners omdat ze geen (financiële) middelen hebben, dus ook geen macht. De overeenkomsten en afspraken zijn vastgelegd in eerste instantie in SOK 1 (samenwerkingsovereenkomst 1) die later werd vervangen door SOK 2 (samenwerkingsovereenkomst 2). Bij de laatste waren de bewoners medeondertekenaar. Ze waren niet betrokken bij het opstellen van de overeenkomst en het bijbehorende afspraken kader.
Samenwerkingsovereenkomst 1
Samenwerkingsovereenkomst 2
Afsprakenkader bij samenwerkingsovereenkomst 2 

Ondanks alle afspraken gooide Woonbron op een gegeven moment de handdoek in de ring. Woonbron was volgens de overeenkomst verantwoordelijk voor nieuwbouw en de realisatie van de voorzieningen op het dorp. Na overleg werd besloten dat de gemeente deze taken zou overnemen. De bewoners wilden deelnemen in de gesprekken over de overdracht van deze voor het dorp essentiële onderdelen van de herstructurering. De toenmalig wethouder Karakus werd hierop aangesproken door de vereniging van wijkbewoners en deze liet naar aanleiding van het verhaal van de bewoners een onderzoek instellen en een rapport opstellen om te vermijden dat er zaken verkeerd zouden worden overgedragen. Na de eerste gesprekken met de wethouder, maar voor de evaluatie van het onderzoek moest de wethouder opstappen. In de ogen van de bewonersvereniging saboteerde Woonbron de voortgang, evaluatie en de conclusie van het onderzoeksrapport. De volgende wethouder, de heer Schneiders van Leefbaar had klaarblijkelijk weinig tot geen boodschap aan de bewoners van Heijplaat met als gevolg dat de bewoners weigerden een addendum (toevoeging of aanvullende pagina)  bij SOK 2, die betrekking had op de overdracht van de taken, te tekenen omdat er een aantal onopgeloste geschillen waren. Tot op de dag van vandaag zijn de aanmerkingen van de bewonersvereniging in deze genegeerd, ook door de rest van de partners, wat in principe de overeenkomst tot een grote farce maakt.

De partners meenden de geschillen te kunnen oplossen door het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, SOK 3, die tot op de dag van vandaag NIET onderschreven wordt door de officiele vertegenwoordiging van de bewoners van Heijplaat. Tegenwoordig is SOK 3 de overeenkomst waar naar verwezen wordt als het gaat om de ontwikkeling van het gebied. Deze overeenkomst is opgesteld met medewerking van een stel welwillende bewoners die het wel interessant vonden om mee te praten maar niet het mandaat hebben van de bewoners van Heijplaat en geen voldoende dossierkennis hebben. Voor de andere partijen is hiermee echter de participatie plicht dichtgetimmerd en voor het gevoel van de overige SOK partners is hiermee de kous af. Een ander argument van de partners was dat het meeste werk gedaan was, waarin te makkelijk voorbij gegaan wordt aan het feit dat voor het dorp alleen nog maar leegloop en afbraak het resultaat was van jaren herstructureren. Sok 3 wordt nu gebruikt als excuus - overeenkomst zodat de SOK partners kunnen verwijzen naar een overeenkomst waarin zwart op wit aangegeven wordt dat zij hun verplichtingen jegens de andere partners zijn nagekomen. Helaas kon de vereniging van wijkbewoners alleen maar constateren SOK 2 een grote farce was en dat SOK 3 een troetelparticipatiepapier is met als doel dat alle partijen ingedekt zijn en voldoen aan de participatieplicht. Het document is echter nergens te vinden en niemand kent het. Op deze manier wordt een grote groep vrijwilligers aan de kant geschoven. DEze vrijwilligers hebben door de jaren heen hun lessen geleerd en weten waar ze over praten als het over integraal duurzaam ontwikkelen gaat. Verder is deze groep de enige partner die een constante factor is geweest binnen de herstructurering met mensen die een complete dossierkennis hebben over het ingewikkelde proces van de gebiedstransitie zoals die in gebied Groot Heijplaat plaats vindt.

Met dit verhaal is duidelijk geworden dat woningbouwcorporatie Woonbron, deelgemeente Charlois of de tegenwoordige gebiedscommisie Charlois, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam niet in staat zijn om structureel samen te werken met bewoners. We moeten echter ook constateren dat de bewoners de enigen zijn die daarvan wakker liggen. In de afgelopen jaren zijn er zeker meer dan dertig bewoners actief betrokken geweest bij de herstructurering van hun dorp. Daarvan zijn velen teleurgesteld afgedropen omdat ze niet opgewassen zijn tegen de muur die de professionals optrekken en de onkunde en de daaruit voortvloeiende onwil om serieus om te gaan met de zoektocht naar de duurzame wereld. Voor de rest heeft duurzaam ontwikkelen nog steeds niet de prioriteit die het verdient, want de ambities die men ooit had voor het herstructureren van gebied Groot Heijplaat, vergeet men liever dan te leren van de fouten die gemaakt zijn.