geplaatst 4 juli 2017

Bijeenkomst overlast stank en vliegen

Maandag 3 juli was er weer een bijeenkomst i.v.m. de overlast op het dorp van stank en vliegen. Tevens heeft het Havenbedrijf een korte presentatie gehouden over de veranderingen in het Waal- Eemhavengebied.

verslag van Rijnmond nieuws klik hier

De opkomst was behoorlijk ondanks de late uitnodiging en het tijdstip middenin de vakantieperiode. Opvallend was de afwezigheid van v Gansewinkel en Suez, in de ogen van de bewoners de boosdoeners als het gaat om overlast van stank en vliegen. Daarnaast is er afgelopen jaar 4 keer brand geweest bij v Gansewinkel, hetgeen niet positief werkt op het gevoel van veiligheid bij de bewoners. Naast de kleine 1500 bewoners die er momenteel wonen, gaat het ook nog eens om de veiligheid van de bezoekers van het RDM Rotterdam terrein omdat de bedrijven waar we het over hebben langs de enige vluchtroute liggen die gebruikt moet worden bij calamiteiten en/of rampen waarbij evacuatie van het gebied noodzakelijk is. Het is daarom niet verwonderlijk dat er grote vragen zijn over de effectiviteit van een instituut als DCMR die verantwoordelijk is voor de uitgifte en de handhaving van de vergunningen. DCMR heeft overigens toegezegd intensiever te willen gaan samenwerken met de bewoners.

De verontwaardiging was groot toen iemand van de gemeente wist te vertellen dat er door het K.A.D. was geconstateerd dat er geen sprake was van vliegenoverlast. Het K.A.D. wordt gezien als expert op het gebied van overlast veroorzaakt door ongedierte. Er werd een vervolgonderzoek toegezegd, maar voorlopig krijgen de bewoners in de betreffende zone weer een zomer vol vliegen. De ambtelijke molens zijn traag zoals we weten en dat wordt op Heijplaat elke keer (op elk terrein) weer bevestigd.

Een aantal bewoners verliet vroegtijdig de vergadering omdat zij boos waren en zich niet serieus genomen voelden en de sprekers slecht te verstaan waren. Ook werd de zorg uitgesproken dat het weer de bewoners zijn die de waakhond moeten spelen. Ze moeten de instanties die we met z’n allen in het leven hebben geroepen voor bestuur, controle en expertise niet alleen helpen, maar zelfs aansporen om hun werk te doen. Erg vervelend wanneer je weet dat er mensen zijn op Heijplaat die dit liedje na 20 jaar wel kunnen dromen. Keer op keer hetzelfde verhaal, keer op keer druk uit moeten oefenen om handhaving af te dwingen zodat regelgeving en vergunningsvoorwaarden gerespecteerd worden door het bedrijfsleven. Bij monde van de voorzitter van de gebiedscommissie werd gisteren een oproep gedaan dat er wel samengewerkt moest worden met de bewoners om goed in kaart te krijgen waar de overlast nu precies zit. Voor veel aanwezige bewoners is het zo langzamerhand wel duidelijk waar de schoen wringt. Aan hen zal het niet liggen.

Onlangs is er echter een groep bijzonder actieve bewoners aan de kant gemanoeuvreerd als zijnde lastig en opstandig omdat zij keer op keer zaken waaronder stank, vliegen en geluidsoverlast aankaartten. Voor de gemeentelijke instanties en de andere stakeholders binnen de gebiedsontwikkeling van Heijplaat hebben die bewoners zich uiteindelijk uit eigen vrije wil teruggetrokken uit allerlei overleggen. De groep actieven blijft erbij dat het vechten was tegen de bierkaai en dat ze moedwillig aan de kant gezet zijn. “Al die overleggen gaven hetzelfde gevoel als zand fijn hakken en stenen tegen de wind in gooien, een therapie waar ik niet op zit te wachten.” was het commentaar van één van de mensen die zich meer dan 14 jaar onafgebroken actief heeft ingezet voor de herstructurering van het dorp. “Hard werken en weinig tot geen resultaat zien en keer op keer merken dat er weinig tot geen neiging is om de hand in eigen boezem te steken bij organisaties als gemeente, havenbedrijf, woningbouwcorporatie e.a. De groep mensen die uit hoofde van hun functie onze wereld bestuurt, bewaakt en inricht wordt professioneel genoemd omdat ze betaald worden voor wat ze doen. De vrijwilligers die zich bezighielden met dezelfde materie op Heijplaat, worden niet betaald, maar in het leerproces hoe we onze omgeving duurzaam moeten inrichten voor de kinderen van onze kinderen, lopen deze onbezoldigde mensen mijlenver voorop in vergelijking met de professionele mensen. Het zijn juist de bewoners die een totaal beeld hebben van de ontwikkelingen in het gebied gebeurt. De professionals zien slechts een stukje daarvan, maar snappen niet hoe ze kunnen profiteren van de kennis die de bewoners hebben opgebouwd binnen het hele verhaal van de herstructurering van Heijplaat. Daarnaast hebben de bewoners geen eigen kapitaal en ontbreekt het hun aan machtsmiddelen, dus zijn en blijven ze afhankelijk van andere partijen die in de praktijk werkelijk lak blijken te hebben aan gemaakte afspraken en getekende overeenkomsten die bij deze gebiedstransitie horen. Het is daarom ook geen wonder dat de bewoners van Heijplaat bijzonder ontvreden zijn met de gang van zaken."

Er volgde nog een presentatie van het Havenbedrijf en een goede luisteraar ziet het volgende probleem al aankomen. Er is veel overlast geweest van een bedrijf dat vlak naast het dorp in de Waalhaven containers overslaat. Na veel touwtrekken is de overlast beperkt door een kleine verandering op voorstel van de bewoners. Datzelfde bedrijf gaat nu activiteiten uitbreiden, wat inhoudt dat er meer scheepsbewegingen komen in de Waalhaven. Omdat het bij de uitbreiding van de activiteiten niet gaat om de zg. deep sea schepen, die nu het leeuwendeel van de de overlast veroorzaken, maar om kleinere containerschepen, denkt het Havenbedrijf dat er in de toekomst minder sprake zal zijn van overlast. Helaas, of het nu deep sea schepen zijn of de kleine schepen, ze hebben allemaal stroommotoren die draaien en die stroommotoren veroorzaken de overlast. ......... dus, wordt vervolgd.