Het was even zoeken voor de redactie van heijplaat.com, maar klik hier en u gaat naar een site die goed weergeeft wat de plannen zijn en wat de planning is. 

geluidsonderzoek bestemminsplan nieuwe dorp klik hier

waterparagraaf bestemmingplan nieuwe dorp klik hier

concept bestemmingsplan klik hier

voor meer informatie klik hier

Helaas is het allemaal weer koffiedik kijken. Woonbron, de verantwoordelijke voor de herstructurering van het dorp gelooft dat het maatschappelijk niet meer verantwoord is om verder te gaan met een plan wat dik 9 jaar terug in beweging is gezet en zoekt naar een formulering om eronderuit de knijpen.

hieroner leest u de officiële verklaring van Woonbron:

Heijplaat,

Woonbron heeft als organisatie de afgelopen periode grote veranderingen doorgemaakt, waaronder een nieuwe bestuurssamenstelling en een grootschalige interne reorganisatie.
Voorts zijn er vanuit de Rijksoverheid verdere aanscherpingen gekomen met betrekking tot welke taken er door de corporaties uitgevoerd gaan en mogen worden. Deze maatregelen hebben verstrekkende financiële gevolgen voor alle corporaties, zo ook voor Woonbron. Keuzes worden gemaakt passend bij de regels gesteld door de Rijksoverheid.
Dit betekent voor Woonbron dat in de komende periode veel beschikbare gelden worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de voorgestelde verhuurdersheffing en dat de resterende gelden worden ingezet voor met name groot onderhoud en renovatie van het bestaand bezit. Energiebesparende maatregelen en het thermische isoleren van de bestaande woningvoorraad hebben voorrang boven nieuwbouwprojecten.
Mede ingegeven door deze maatregelen heeft Woonbron besloten om alle activiteiten die niet direct aansluiten bij het bovenstaande op korte termijn te beëindigen.
Woonbron vervult in de grex van Het nieuwe Dorp geforceerd de rol van grondbedrijf voor de uitgifte van bouwrijpe kavels aan externe commerciele ontwikkelaars in opdracht van de gemeente Rotterdam, waarbij alle mogelijke financiële tegenvallers uit de grex voor rekening van Woonbron komen. Een rol die maatschappelijk niet meer is uit te leggen, zeker in het licht dat Woonbron zelf op deze lokatie geen huurwoningen voor haar eigen portefeuille zal ontwikkelen.
Niettemin is Woonbron zich zeer goed bewust van het belang van de ontwikkeling van het Nieuwe Dorp voor de Stad Rotterdam en het dorp Heijplaat in het bijzonder. Onze verbintenis met onze huurders en de waarde van het vastgoed in het oude dorp zijn voor de ontwikkeling op Heijplaat onze belangrijkste drijfveer.
Daarom is onverminderd onze inzet er op gericht om de grootste kans te vinden wél doorontwikkeling van het nieuwe dorp mogelijk te maken. Tegelijkertijd wel binnen financieel verantwoorde uitgangspunten. De bereidheid van alle partners om actief en creatief mee te denken op het proces wordt zeer gewaardeerd.
De Raad van Bestuur van Woonbron hecht een groot belang aan een zorgvuldig proces en heeft gevraagd om diverse scenario's uit te werken zodat een overwogen bestuursbesluit genomen kan worden.
Op dit moment een besluit nemen zoals voorgesteld door de werkgroep is daarom te vroeg en niet gepast. 
Wij zullen de verschillende scenario's dan ook verder gaan uitwerken, waarbij de inzet van de partners zeer gewenst is.