smeerpijperij brief mei 2017

Nog geen enkel verbetring in de situatie. Suez werkt wel aan aanpassing installatie, maar de overlast blijft aanhouden, politiek houdt zich er absoluut niet mee bezig maar ondertussen kunnen inwoners van het dorp op sommige plekken met dit mooie weer niet buiten zitten of de ramen open zetten zonder het gevoel te hebben naast een vuilnisbelt te wonen.

Geachte directeur, (van de gebiedscommissie)

 
Hierbij doen wij u de input toekomen van de bewoners van Heijplaat voor o.a. de Suez bijeenkomst van 24-5-2017.
 
De bewoners zijn absoluut ontevreden over de gehele gang van zaken. Zelfs na het overleg, de brief en de zgn. bewonersparticipatiemomenten is er nog steeds onverminderd sprake van overlast. De 5e formele klacht is ondertussen in de maak. De opmerkingen van de bewoners zijn in het verslag(van de bewonersavond gehouden op 11 oktober) niet in zijn geheel meegenomen (Zie onder het commentaar van de bewoners). De gemeente Rotterdam lijkt op papier de grootste regelneef als het gaat om het wegmoffelen van klachten, Suez zelf bagatelliseert het aantal klachten, verdraait zaken in haar voordeel en durft zelfs te verwijzen naar andere veroorzaker van de stankoverlast en bij van Gansewinkel doet men ongezien wat men zelf wil en laat zien dat de boel zomaar 2 maal kan afbranden.
Gebleken is dat de procedures van DCMR ook niet waterdicht zijn. Maar de grootste arrogantie is te vinden op de website van Suez zelf. Die verdraait haar zaken zodanig dat onwaarheden worden verteld.  De werkelijke oorzaak van de overlast is het verhogen van de productie naar een dusdanig niveau dat de stank die bij het verwerkingsproces vrij komt niet meer binnen de productiehallen gehouden kan worden. Wellicht dat een productievermindering soelaas biedt tot het moment dat de installatie geschikt gemaakt is om de overlast bij het huidige productieniveau tegen te gaan.
Verder zien of lezen de bewoners niets meer over de vliegenoverlast van afgelopen zomer en de samenstelling van de geur-neutralisator die nu wordt toegevoegd aan de geuren die uit de installatie komen om stankoverlast tegen te gaan. In een bijeenkomst vorig jaar werd door de bewoners aangedrongen op het verkrijgen van duidelijkheid over beide zaken. Helaas zwijgen officiële instanties hierover in alle talen en zien de bewoners van het dorp de komende warme periodes van dit jaar met angst en beven tegemoet.
Het echt volmondig toekennen van schuld na zoveel klachten en formele toewijzingen wordt nog steeds niet gedaan. Mogelijk ligt in deze bijna ontkenning en het ontbreken van elke vorm van excuus juist wel de reden dat er sinds 2014 nog steeds geen echte oplossing gevonden is?

Verder nog een aantal bijkomende opmerkingen of vragen;

- Zie ook de ingediende zienswijze van de bewoners

- Wat is de status van de koolstoffilters

- Welke metingen zijn er

- De beloofde update door mevrouw Fix bleef maar uit. Bewoners hebben wederom zelf moeten zorgen dat de beloofde informatie er uiteindelijk ook kwam

- Handhaver DCMR was niet op de hoogte van een beloofde terugkoppeling naar de bewoners. Dit stond echter gewoon in het verslag. Betrokkenheid?

- Overlast blijft

- Uitkomsten geuronderzoek

- De brief van 13 april (Gemeente) verwijst naar een brief van 18 april (dat is knap)

- De brief van de gemeente is niet bij iedereen bezorgd

- De emailgegevens (bewoners) worden niet correct gebruikt. Niet iedereen staat in een mailing en als het echt belangrijk is, wordt deze mailing ook nog eens NIET Gebruikt. Dan gaat het

  per  brievenbus maar komt het niet bij de belanghebbenden aan.

- Er is een onjuiste weergave van de bijeenkomsten bij Suez

- Deuren bij Suez staan open

- DCMR bepaalt aan de hand van huisadres of er stank is. Dit is onjuist. Het kan overal zijn; op en rondom het dorp. Deze fout zorgt voor verkeerd beeld van klachten en het toekennen.

- Bewoners krijgen van DCMR te horen dat de klacht merkwaardig of vreemd was, omdat volgens hen de windrichting niet de richting van de klager opstond. Uiteraard ontstaat dan de discussie

  dat je uitsluitend mag klagen als de wind officieel richting de kant van de klager staat? Men trekt de geloofwaardigheid van de klager al vooraf in twijfel.

- Er is nog steeds rotzooi in de berm

- Alle rotzooi in de berm van beide bedrijven wordt door de vogels gepakt. Door het plastic stikken ze en vallen dood neer. Deze vogels poepen veel en daar komen weer vliegen op af.

- Al een vernieuwde uitkomst vliegenonderzoek?

- Suez stelt ongevraagd mensen aan als vertegenwoordigers?

- De site van Suez was/is onbekend

- In de brief van de gemeente geeft DCMR onjuiste informatie en vergeet te benoemen dat de procedure intern niet correct is geweest.

- In de brief (eind april ontvangen) wordt er voor het eerst gerept van een bijeenkomst in april ? Terwijl niemand nog weet hoe en wat. De gehele site van Suez is nog onbekend en ook nooit gemeld

  bij de belanghebbenden. En omdat de brief ook niet overal is bezorgd is het niet zo gek dat mensen niet op de hoogte zijn. Suez doet er dus zelf niet zoveel aan om “in contact te staan met de

  bewoners”

- Klachten zijn bij DCMR niet correct behandeld en geven daardoor geen volledig beeld

- Geen terugkoppeling van DCMR bij verschillende klachten

- afgelopen dinsdag.........”of we DCMR maar niet meer wilden bellen met een klacht over Suez, ze houden het zelf wel in de gaten ....”

- De tellingen van DCMR komen niet overeen met de waarnemingen van de bewoners

- DCMR negeert het bezoek van bewoners om samen de geuroverlast vast te stellen

- DCMR negeert het verzoek om langs te komen

- Bewoners zijn gewoon ontevreden en nemen Suez niet meer serieus

- Vliegen poppen  zo op uit de maden die op de transportbanden zitten in de recyclefabriek van Suez
- Vieze oude afvalberg in het pand ergens van heel wat jaren oud. Veel ratten en katten -> uitwerpselen -> ongedierte en vliegen
- Bij mooi weer en weinig wind enorme vlagen stank over het dorp van Suez 
- Houtdeeltjes in de ogen als je langs Suez fietst
- Altijd stank als je langs Suez fietst, niet alleen bij mooi weer
- Als ratten gevangen op het dorp

- Wat is de situatie m.b.t. de vergunning en verbouwing bij VGW

- Zijn de tijdelijke maatregelen bij VGW afdoende?

- Waarom is een buurtbewoner ineens muisstil na een gesprek met DCMR?

- Wat gaat VGW nu doen?

- Welke maatregelen neemt VGW n.a.v. de 2 calamiteiten in zeer korte tijd?

- Het lijkt of er meer soorten afval zijn waar te nemen

- Onvoldoende beantwoording op de vragen en geen juiste weergave van de feiten zoals verwoord door de bewoners

- Gevaarlijke situatie door vele vogels op de weg

- Eerste vliegen al weer waargenomen

- Het wel of niet doorkomen van klachten ontslaat het bedrijf niet van de plicht tot het hebben van haar eigen RI&E. Hoe zit dat bij VGW en Suez?

- De constante geur rondom het bedrijf geeft aan dat het probleem (mogelijk minder is geworden) maar niet weg is

- Welke stappen worden er  nu gezet n.a.v. de 5e formele klacht?

- Graag de veiligheidsbladen van het geurmiddel verstrekken

- Contractuele verplichtingen m.b.t. groenverwerking? Wanneer loopt dit af of zou er verlengd zijn of worden?

- Omliggende bedrijven staan niet op de mailing maar hebben wel klachten ingediend

- Zwerfafval op en rond het dorp is behoorlijk hinderlijk. Zowel veroorzaakt door bedrijven als mensen. Omdat de veegacties van Eerdmans niet op het terrein van het Havenbedrijf komen

  (en dat is nogal veel aan m2) is het wellicht handig dat er extra veegacties worden ingezet door zowel gemeente als HBR

- Bewoners ageren tegen de aangevoerde argumentatie dat de klachten recent zijn. Er is structurele jarenlange overlast en die wordt door het falen van de instanties op papier aangetoond (zo lijkt het)

- Een bedrijfsinformatiemoment is geen participatiemoment om het probleem op te lossen. Was ook niet de afspraak. Nu worden 2 bewoners aangemerkt als formele vertegenwoordigers terwijl

  er met de formele organisaties geen communicatie is of als het er wel is, wordt het ontkend (klachten)

- Suez schrijf op haar eigen website nog in de ontkennende fase. Terwijl het algemeen bekend, aangenomen en zelfs bewezen is dat Suez de overlastgever is. Het wijzen naar eventuele andere

  bedrijven is een klap in het gezicht voor de bewoners maar geeft ook aan dat het probleemoplossend vermogen niet maximaal is

- Uitkomsten o.a. geuronderzoek moet je niet stiekem met 1 op 1 gesprekken willen wegpoetsen. Daar kun je gewoon in alle openheid over praten

- Suez meldt op haar website dat er gedegen onderzoek is gehouden en dat de vliegen niet afkomstig zijn van Suez. Deze stelling zien wij graag onderbouwd

- Suez liegt over het niet toewijzen van klachten. Op haar site staat onjuiste informatie, sterker nog, er wordt misleidend geïnformeerd. Wederom een bewijs dat Suez in de pers mooi weer wil

  spelen  (alleen zitten de bewoners met mooi weer binnen door de ellende). Wil Suez wel echt verbeteren?

- Ondanks alle groene vinkjes nog steeds overlast. Wat gaat er dan nog steeds fout?

- Suez durft doodleuk te verwijzen naar de branden bij andere bedrijven als mogelijke oorzaak van klachten. Maar hoe kan het zijn dat er bij normaal weer en geen branden ook overlast van

  Suez is? De brutaliteit om naar anderen te wijzen terwijl je je eigen procedures niet onder controle hebt!

- De afgelopen periode heeft de gemeente een grote broek aangetrokken door zaken te aan te sturen (volgens eigen zeggen) maar schuift net zo makkelijk zaken van haar af als het haar

  zo uitkomt. Bewoners willen bijvoorbeeld van Ommeren en Woonbron betrekken bij dit leefbaarheidsprobleem. Gemeente vindt dit onzin. Net zoals het wel of niet regelen van verslaggeving  en foute verspreiding

-Volgende teksten van Suez zijn onwaar gebleken:

[Nagekomen mededeling SUEZ:

SUEZ ziet het als haar verantwoordelijkheid om bereikbaar te zijn voor de omgeving en te

communiceren met de omwonenden. Wij hebben tijdens de bijeenkomst en naar aanleiding

van de nagekomen vragen gemerkt, dat hiervoor bij de bewoners meer behoefte bestaat.

SUEZ zal hier voortaan meer structureel inhoud aan gaan geven. Wij zullen dan ook op korte

termijn via de bewonersvereniging contact leggen om met (een delegatie van) de bewoners

het gesprek voort te zetten.]

SUEZ vindt het belangrijk om zelf in contact te staan met de omwonenden.

SUEZ ziet het als haar verantwoordelijkheid om bereikbaar te zijn voor de omgeving en te

communiceren met de omwonenden. SUEZ zal hier voortaan meer structureel inhoud aan gaan geven.

Tot slot moet worden gezegd dat het onacceptabel is dat er in deze wanordelijke situatie ook nog een vergunning is toegekend door B&W van Rotterdam voor de opslag van gevaarlijke goederen in de directe omgeving. Het bestemmingsplan is nog niet eens goedgekeurd en wederom zien we weer een extra druk op onze omgeving ontstaan.

Kortom: bewoners zijn zeer ontevreden en Suez geeft nog gewoon overlast (dat mensen hun best doen, wil nog niet zeggen dat ze het goed doen).

Deze gehele berichtgeving is tevens bedoeld als input voor Suez voor hun bewonersinformatiemoment van 24-5-2017. Kunnen ze mooi op hun site vermelden. Mogelijk kan mevrouw van Harskamp weer voor de juiste verzending zorgdragen naar alle betrokken partijen?

Graag ontvangen wij een reactie en zien wij graag resultaten.

Namens belanghebbenden,

ondertekend door een bewoner,

NOOT VAN DE REDACTIE: De vereniging van Wijkbewoners is gestopt met haar activiteiten omdat zij als lastig werd ervaren door de stakeholders die werken aan de herstructurering van het gebied zijnde: Woobron, Havenbedrijf, Gemeente, Gebiedscommissie, Eneco en op alle manier werd tegengewerkt. De feiten zijn zo verdraaid dat men zelf gelooft dat de vereniging vrijwillig gestopt is met haar werkzaamheden. Nu komt het protest niet meer van de Vereniging van Wijkbewoners maar rechtstreeks vanuit de wijk door bewoners zelf.