brief oktober 2016

Verstuurd vanuit de vereniging van wijkbewoners naar aanleiding van een bijeenkomst, georganiseerd door gebiedscommissie, havenbedrijf en overlastgevers.

Geachte directeur,

Zoals afgesproken sturen wij u onze aanvullende vragenlijst en opmerkingen.

Naar aanleiding van de presentatieavond op 11-10-2016 hebben de aanwezige bewoners een onbevredigend gevoel overgehouden aan deze bijeenkomst. Samen met de VWH hebben zij deze mail opgesteld. Er was een gebrek aan inhoudelijke informatie en er werd steeds vanuit de belevingswereld van de bedrijven geredeneerd. Excuses voor de bewezen overlast zijn niet gegeven. Zelfs niet nadat uit de presentatie van Suez duidelijk bleek dat de oorsprong veelal is terug te vinden in commercieel gewin. Meer tonnage, onvoldoende productiemiddelen en geen luisterend oor voor de omgeving. Bewoners hebben maar pech. Het komt allemaal best goed. Dit laatste wordt door de bewoners direct in twijfel getrokken omdat er vanaf 2014 door Suez dus zeer slecht wordt geluisterd en gecommuniceerd. Als het dan wel gebeurt dan ook nog eens alleen onder dwang van DCMR. De 3 toegewezen formele klachten en inningen hebben de overlast niet weggenomen. De gevraagde informatie om inzage te geven in de plannen komt pas na maanden en ook alleen omdat er om wordt gevraagd.  Inhoudelijk geen toezeggingen en specificaties. Alles op de blauwe ogen van de bedrijven en de overheid. De avond was eerder een bedrijfspresentatie dan een dialoog. Er was maar een beperkte vragenmogelijkheid en zaken werden afgekapt en weggeschreven. De voorzitter wekte irritatie op, hij faciliteerde niet. Hij was zelfs eerder sturend en gaf de indruk dat de opmerkingen van de bewoners allemaal wat overtrokken waren. Hij gaf zelf de antwoorden maar pretendeerde “gewoon Robert” te zijn? We moesten maar gewoon afwachten wat er nu gaat gebeuren. Onacceptabel om het op deze manier te organiseren. Daarom hebben de bewoners aangegeven tijdens deze avond om nog met aanvullende vragen te komen. Er was gewoonweg geen echte gelegenheid voor. Het feit dat rondslingerend vuil niet eens als agendapunt werd genoemd is al stuitend maar ook de stelling dat de klachten van recente aard waren. Dat op het onderwerp vliegenoverlast, pas op nadrukkelijk verzoek vanuit de zaal, werd gereageerd is ook al veelzeggend. Dat er dan ook nog zeer lang gewacht moet worden op een zeer beperkt onderzoek geeft ook al meer vragen dan antwoorden. Bewoners hebben duidelijk aangegeven geen vertrouwen te hebben in de getoonde acties. Deze hele avond is tot stand gekomen op dringend verzoek vanuit de bewoners en niet vanuit het bewustzijn van de organiserende partijen. Bewoners pleiten voor vertrek naar de Maasvlakte en zijn het aanmodderen zat.

Hier de opsomming van vragen en opmerkingen;

-Waarom komen de signalen/klachten niet door bij de overlast gevende bedrijven? Dit bleek een groot item te zijn? De klachten zijn er wel maar komen niet aan (of wordt dat maar gezegd)?

-Hoe kan het zijn dat Suez vanaf 2014 (notabene in een gesprek met de bewonersorganisatie en de directie van Sita), durft te beweren dat er geen signalen zijn geweest? Blijkbaar wordt alles selectief uitgelegd?

-Hoeveel algemene klachten zijn er geweest m.b.t. geluid, stank, vliegen en vuil. Hoeveel zijn er toegewezen en aan wie? Hoeveel meldingen zijn “afgevallen” omdat deze niet werden toegekend of omdat er geen constatering kon worden gedaan?

-Wat gebeurt er met de klachten die naar de gemeente zijn gestuurd of het havenbedrijf? Zijn deze wel meegenomen?

-Waarom heeft de gebiedsorganisatie niet eerder ingegrepen?

-Waarom heeft de gebiedscommissie niet eerder ingegrepen?

-Waarom stuurt het Havenbedrijf niet sterker aan op een goede en duurzame leefomgeving. Welke inspanningen zijn er wel verricht?

-Uit de presentatie bleek dat de gemeente Rotterdam een duidelijk belang heeft bij de verwerking van deze materialen. In hoeverre weegt dit belang zwaarder dan het belang van de omwonenden?

-Waarom organiseert Suez een eigen e-mailadres voor klachten en stuurt een mooie brochure rond terwijl er nooit een reactie is gekomen. Waarom gaat dit niet centraal via DCMR. Nu verdwijnen de klachten.

-Waarom reageert Suez eigenlijk niet op deze klachten?

-Waarom heeft Suez niet eerder inzage gegeven in de gevraagde preventieve maatregelen?

-Waarom heeft Suez niet in juli afdoende maatregelen genomen toen al bekend was dat er overlast zou blijven bestaan?

-Welke stoffen worden bij het vernevelen gebruikt? Graag de Veiligheid Informatie Bladen meegeven.

-Waarom worden de klachten niet direct opgepakt?

-Suez en van Gansewinkel geven duidelijk aan dat er maar “beperkte, recente en relatief weinig” klachten bekend zijn. Vanuit de bewoners en omliggende bedrijven is er zeker de laatste jaren een constante geur vanuit het bedrijf waar te nemen. Hier gaat iets niet goed? Graag aangeven hoe dit kan?

-Wat is het landelijke beeld van Suez als het om overlast gaat?

-Waar komt de vliegenoverlast vandaan?

-Waarom houdt het Havenbedrijf de omliggende terreinen niet schoon?

-Waarom maken Suez en van Gansewinkel de omliggende terreinen niet (vaker) schoon

-Is het toegestaan om in de openlucht vuil te storten en te laten liggen?

-Welke risico inschatting geldt er voor deze bedrijven?

-Welke samenhang is er met het voorliggende bestemmingsplan en is dit wel meegenomen?

-Is er een calamiteitenplan?

-Is er een plan om de ruimtes rondom deze bedrijven op te ruimen en op te leuken? Het is een verschrikking om nu langs deze industrie te rijden.

-Zijn de tijdelijke maatregelen die worden genoemd afdoende?

-Welke rapporten zijn er opgemaakt en kunnen we die inzien?

-Het veranderde assortiment en het houden van voorraad zorgt voor overlast. Welke veranderingen zijn er in de toekomst te verwachten.

-Is er sprake van planschade?

-De aantrekkelijkheid van Heijplaat neemt enorm af door deze overlast. Heijplaters willen weg omdat ze niet kunnen genieten van hun woonomgeving. Nieuwe bewoners willen niet in de herrie, stank, troep en overlast van ongedierte zitten. Welke stappen worden hierin genomen om dit weg te nemen?

-Welke investeringen worden er voor het dorp gedaan?

-Volgens eigen waarneming is er nu al overlast van ongedierte (naast de vliegen) bij van Gansewinkel. Klopt dit en zo ja; wat wordt er aan gedaan?

-Wat is de reden van de veranderde vogelpopulatie op en rondom het dorp? Welke gevolgen geeft dit?

-Hoe is het mogelijk dat er rondslingerend vuil is?

-Welk actieplan komt er voor het vuil in de berm en in het water?

-De geheimzinnigheid over de kleine wijzigingen in de vergunning zoals de mevrouw van DCMR vertelde. Suez heeft een andere aangepaste vergunning gekregen. Wat wij ons afvragen is: wat zijn die wijzigingen en is er dan ruimte geweest om hier bezwaar op te maken? Zijn dit ook niet precies de overlast gevende elementen?

-Hoe vervuild is het plastic en hoe verrot zijn de resten die aan het plastic zitten als ze binnen komen. En hoe snel worden ze verwerkt. De omloopsnelheid. Wordt wat vandaag binnen komt ook vandaag verwerkt of ligt het dagen te wachten.

-Albertino Perreira, vertelde 3 jaar geleden over de snelheid van de lopende band.....
Na de windtunnel, de bibberband, de infraroodtunnel etc. is er nog een bepaald percentage plastics niet gesorteerd. Dat wordt met de hand gedaan door uitzendkrachten  Zij staan daar de petflessen te scheiden van de boterbakjes. Daar moeten ze heel snel mee zijn, want zo'n petflesje raast voorbij....Hier in Rotterdam was de snelheid van de band echter te traag, in vergelijking met de plant in België. Dus zou de bandsnelheid opgevoerd worden om de productiecapaciteit op te voeren. Dat was nog vóór de grote uitbreiding van nu bijna 2 jaar geleden... wat wordt er dan “gemist” .

-Welke contracten zijn er bijvoorbeeld met Rotterdam afgesloten? Dus om de ambitie waar te maken, zitten wij met de gebakken peren.

-Praktisch zien we een gat in de Hinderwetvergunning: het verschil in tonnen (gewicht) en kubieke meters moet dus ook in de vergunning verwerkt staan anders kan zo'n bedrijf dus alle kanten op. De kleine aanpassing in de vergunning zou ik dan graag een keer willen zien en uitgelegd hebben. 

-Waar was Woonbron en waar was v Omme en de Groot? De gemeente was vergeten hen uit te nodigen voor deze avond en had er niet bij stil gestaan dat zij als opdrachtgever voor v Omme en de Groot de partij moet zijn die dit soort belangen in de gaten dient te houden.

-Welke stappen worden er ondernomen om v Omme en de Groot er alsnog bij te betrekken?

-De gemeente was eigendom van het terrein en heeft het overgedaan aan een afvalbedrijf in sloopafval. Oorspronkelijke vergunning voor het bedrijf wat ipv Centrale kwam sprak van sloopafval. Wat is hier dan gebeurd en waarom?

-Wat is de rubberachtige teer- of bitumengeur?

-Beide bedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor het schoonhouden van de weg vanaf stoplicht tot aan Suez. Daar kunnen we dan waarschijnlijk al aan zien of ze van goede wil zijn.

-Omliggende bedrijven hebben erg last van zwerfafval en stank. Ruimen zelf alles dagelijks op, want zij schamen zich voor hun klanten. Ook zij klagen bij DCMR. Graag een update over dit soort klachten en waarom zijn die niet uitgenodigd of actief betrokken?

-Er zijn nog steeds losse stortingen bij van Gansewinkel! Hoe kan dit?

-Welke hoeveelheid is nu toegestaan en mag dat sowieso zomaar  in de buitenlucht. Wat is de regelgeving op dit punt?

-Welke link heeft dit probleem  met het AD-stuk over zwerfvuil in Rotterdam. Wethouder Joost Eerdmans gaat maatregelen nemen. Zijn inbreng is mogelijk wel interessant?

-Waarom niet naar de Maasvlakte. Nu moeten we op blauwe ogen geloven dat het wordt opgelost. We zien echter juist meer overlast. Graag duidelijke argumenten.

-Welke onderhoudsplan heeft het HBR voor het gebied rondom de bedrijven?

-Graag een overzicht van alle klachten tot nu toe.

-Ondanks die aardige brief die we in de bus kregen waarin stond wat ze allemaal ondernomen hadden om de overlast te voorkomen..."Ja" , zei die aardige mevrouw van de DCMR, "dat is een meteorologisch probleem ". Ofwel: de wind staat verkeerd. NEE!!!! De wind staat niet verkeerd, SITA staat verkeerd. Die had nooit toestemming mogen krijgen om pal naast een woonwijk te starten met zijn smell from hell!!! Graag mensen intern instructies geven bij DCMR en inderdaad ……..

-Er is gevraagd op de bijeenkomst wat die smeulende berg is bij de Suez loods. Hun antwoord was afvalhout. Maar smeulen houdt in dat het ligt te broeien en dan is de vraag wat gebeurt er als het in de brand vliegt? Dan hebben we een groter probleem dan de brand bij Van Gansewinkel.

-Welke gevolgen heeft de overname door Shanks?

-Welke gevolgen zijn er bij toename van productie?

-Ooit heeft er een bord gestaan waarop een park te zien was, wat is daar van terecht gekomen?
-Zijn de huidige maatregelen wel afdoende? In andere situaties is gebleken dat er nog steeds stankoverlast is (ook in plastic gehuld).
-Op de vraag waarom ik van mijn fiets val van de stank als ik langs van Gansewinel rij, is geen antwoord gekomen. Als het om het afval gaat zoals beschreven zou dat niet kunnen. Wel als daar ook opslag is van afvalcontainers! Hoe zit dit?
-Waarom zitten er zoveel kokmeeuwen op de rand van de muur bij van Gansewinkel bij het storten; waar komen deze beesten op af?
-Kan er geen extra aandacht komen voor preventieve maatregen m.b.t. de dieren. Al dat plastic in het water geeft gevaar.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst mee te sturen met het verslag en te zorgen voor beantwoording per vraag/opmerking. Dit naast de vragen die nog zijn gesteld op de avond zelf.

Ondertekend door de voorzitter van de vereniging van wijkbewoners Heijplaat.