verantwoording

Er is niets zo lastig als het verstekken van juiste- en up date informatie over Heijplaat en omgeving. Het dorp ligt al lang op de schop. Er verandert constant van alles. De herstructurering van het dorp is onderdeel van een totale gebiedstransitie van de Stadshavens van Rotterdam.
Er zijn veel partijen die directe belangen hadden en hebben in het hele verhaal van de veranderingen, maar ze zijn uiteindelijk allemaal verantwoordelijk voor het eindresultaat van deze gebiedstransitie. Voor de duidelijkheid: gebied Groot Heijplaat moet duurzaam ontwikkeld worden.  
De hoofdrolspelers zijn:

  • Woningbouwcorporatie Woonbron die de hele zaak heeft geïnitieerd,
  • de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Charlois, tegenwoordig heet dat de Gebiedsorganisatie, omdat Heijplaat binnen de grenzen van Rotterdam valt en bij Charlois hoort,
  • het Havenbedrijf Rotterdam omdat Heijplaat ingeklemd ligt tussen de grote stadshavens Waal- en Eemhaven en het Havenbedrijf de regie voert over de veranderingen op het RDM terrein,
  • de Bewoners van het gebied, niet alleen omdat ze er wonen maar vooral ook omdat ze van meet af aan gevraagd zijn om als "gebiedsexperts" mee te denken in de herstructurering,
  • alle bedrijven in de directe omgeving.
  • Verder vliegen andere partijen als Eneco in als het bijvoorbeeld gaat om de invulling van de stedelijke ambitie om het gebied energie neutraal te krijgen in 2020.

Elke partij heeft echter eigen belangen, eigen insteek en eigen manier van werken. Voor een goede weergave van wat er in de georganiseerde chaos van de gebiedstransitie gebeurt, zullen al die partijen bij naam genoemd worden en hun rol binnen het verhaal zal zo duidelijk mogelijk beschreven worden. Het liefst zou de redactie rechtstreeks informatie ontvangen van de betrokken partijen. Dat is echter niet zo vanzelfsprekend. De genoemde instanties houden graag in eigen hand wat in de publiciteit komt en wat niet en beschikken daarvoor over getrainde mensen die alles begrijpen van PR en marketing.

Heijplaat.com is zoveel mogelijk onpartijdig en objectief, maar er moet wel bij vermeld worden dat de site wordt gemaakt door bewoners van Heijplaat. Er is een redactie, bestaande uit bewoners en een enkele buitenstaanders, die van tijd tot tijd gevraagd en ongevraagd advies geven over vorm en inhoud. De redactie heeft goede informatiebronnen en dossierkennis wat betreft de gebiedstransitie. Door samenwerking met Historisch Heijplaat komt ook de cultuurhistorische achtergrond van het gebied goed uit de verf.

Participatie staat hoog in het vaandel binnen het verhaal van de herstructurering van Groot Heijplaat. Diverse convenanten en overeenkomsten zijn hierover tussen partijen afgesloten. Maar ook bewoners participatie is geen exacte wetenschap en wordt, zo blijkt in de praktijk, al naar gelang de behoefte gecontroleerd en gemanipuleerd door partijen met macht en eigen middelen, terwijl men het in de media graag laat zien dat alles koek en ei is.

De site is zeker niet bedoeld als PR site. Op de site mag iemand PR maken voor zijn/haar product, bedrijf, plan of idee, dat is geen probleem. Maar op de site worden geen haarlemmerdijkies verkocht, geen verhalen die zaken met betrekking tot de herstructurering oppoetsen en mooier weergeven dan de werkelijke toedracht. Verder wordt de inhoud van de site niet gestuurd door vals sentiment over een verloren verleden of een roemrijke toekomst. Er wordt gewoon nuchter gekeken naar wat er gebeurt als een gebied als Heijplaat en omgeving structureel en doelbewust wordt omgegooid naar een toekomstige bestemming met als uitgangspunt dat er samen met de bewoners wordt gekeken hoe dat ingevuld gaat worden.

Helaas zijn er onder de bewoners op het dorp verschillen in woonbeleving en toekomstverwachtingen. Het is niet mogelijk om de 1350 bewoners als één groep te zien met een gemeenschappelijke visie. De bewoners hebben overigens weldegelijk gemeenschappelijke belangen, maar ze voelen zich daarin niet verenigd. Terwijl de één de ontwikkelingen als een kans ziet, ziet de ander de ontwikkelingen als een bedreiging waarbij de dialoog tussen de één en de ander moeizaam of helemaal niet tot stand komt. Sterker nog, de professionele partijen als Havenbedrijf, Gemeente en Woonbron maken met de regelmaat van de klok dankbaar gebruik van de verschillende meningen op het dorp. Hierdoor kunnen ze ten alle tijden hun eigen plan uitvoeren en naar de buitenwereld verkondigen dat ze het doen in samenwerking met en in het belang van de bewoners.

Daarom is het lastig om objectief te blijven, maar heijplaat.com probeert het toch. Op de site heeft de redactie er een blog bij gebouwd om iedereen de mogelijk te geven zijn/haar mening kenbaar te maken. De redactie hoopt dat er gebruik van gemaakt zal worden, de praktijk al het leren.

Verder is en blijft de site heijplaat.com een levende site waar regelmatig items verschijnen en verdwijnen al naar gelang de ontwikkelingen. Op de site probeert de redactie een zo goed mogelijk overzicht te maken zodat items ook over een langere periode gevolgd kunnen worden. Dat kan bijzonder leerzaam en verhelderend werken voor mensen die willen leren van fouten die gemaakt worden in de zoektocht naar een duurzame (her)ontwikkeling van een stuk van het stadshavengebied van Rotterdam.

Rest nog te vermelden dat de redactie van de site slechts boodschappers zijn die doorgeven wat er in hun woonomgeving gebeurt.

Veel insiders vinden dat heijplaat.com te kritisch is naar de Stakeholders die eigenlijk de gang van zaken uitmaken: corporatie, havenbedrijf en gemeente/gebiedscommissie. Onlangs vonden we een site waarin door een buitenstaander een helder beeld wordt gegeven over de ontwikkelingen op het dorp. We noemen deze pagina wederhoor. In dit verhaal wordt de visie van de bewonersvertegenwoordiging van Heijplaat alleen maar bevestigd.