verslag bijeenkomst

Afsprakenlijst bewonersavond Heijplaat 3 juli 2017

Aanwezig: circa 40 bewoners van Heijplaat.

Sprekers: Frank Faber en Frank van der Salm van DCMR, Ineke van den Elzen van Stadsbeheer, Maljaerd den Hollander van de gebiedsorganisatie Charlois (technisch voorzitter), Arjan Hoefnagels van Havenbedrijf Rotterdam, Ronald Tol voorzitter Gebiedscommissie.

 

Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de vier branden op het terrein van Van Gansewinkel tussen juni 2016 en juli 2017. De Veiligheidsregio Rotterdam en Politie onderzoeken de oorzaak van de branden.

Tijdens de bijeenkomst wordt een terugkoppeling gegeven over het onderzoek dat het Kennis en Adviescentrum voor Dierplagen (KAD) uitvoert naar aanleiding van op Heijplaat ervaren vliegenoverlast.

Tenslotte informeert het Havenbedrijf de bewoners over de verhuisbewegingen van bedrijven in de omgeving Waal- en Eemhaven en wat de bewoners daar mogelijk van gaan merken, bijvoorbeeld qua verkeer.

 

De bewoners

 

 • De bewoners van Heijplaat maken zich zorgen over hun veiligheid, gezien de combinatie brandgevaar bij afvalverwerkers, de aanwezigheid bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen in de nabijheid (Boys/Bluemarine), en de woonkern.
 • Bewoners maken zich zorgen over de vergunning rond Boys/Bluemarine die is verleend (juni 2017 van kracht). En over het proces van het (nog vast te stellen) herziene bestemmingsplan Waal- en Eemhaven. In de optiek van bewoners worden vergunningen en bestemmingsplannen vastgesteld op basis van modelberekeningen die weinig realiteitswaarde hebben. Ze doen een appèl om dit proces open te breken.
 • Bewoners signaleren veelvuldig vogels bij Van Gansewinkel, hetgeen er op zou kunnen duiden dat daar niet louter grof huishoudelijk afval wordt opgeslagen. Ook vragen bewoners zich af waarom er ook wel eens vrachtwagens met het bord ‘gevaarlijke stoffen’ op het terrein staan, terwijl Van Gansewinkel geen gevaarlijke stoffen mag verwerken.
 • Bewoners ervaren een vertraging in de besluitvorming over het bestemmingsplan en willen weten waardoor dat komt. Bewoners verwijten de aanwezige partijen te weinig stelling te nemen tegen de overlast en de risico’s.
 • Door bewoners worden zorgen uitgesproken over de evacuatie mogelijkheden bij een ramp.
 • Een bewoner van Heijplaat maakt zich bekend als gemeenteraadslid Wijntuin en geeft aan dat er een raadsdebat heeft plaatsgevonden op 22 juni naar aanleiding van de zorgen over vliegen en veiligheid.
 • Bewoners geven aan dat het registratiesysteem van klachten bij DCMR niet voldoende nauwkeurig werkt. Registratie vindt plaats op woonadres terwijl de geurmelding betrekking kan hebben op een andere locatie. Daarnaast heeft de ene bewoner nooit iemand aan de deur gehad, een ander wel, bij de derde wordt meegelopen, is er een eenduidig protocol?
 • Een deel van de bewoners is gegriefd over de onderzoeksuitkomsten over de vliegenoverlast. Andere bewoners vinden dat het goed is dat er onderzoek wordt gedaan. En vindt dat bewoners ook verantwoordelijkheid moeten nemen en bijvoorbeeld de hondenpoep moeten opruimen.
 • Bewoners betwisten de uitkomst van het onderzoek en houden vast aan een oorzakelijk verband tussen de vliegenoverlast die ze ervaren en de afvalverwerkende bedrijven.
 • Bewoners denken dat de overlast voor een deel is tegen te gaan door de laadruimtes van vrachtwagens met een zeil af te dekken zoals dat ook bij andere bedrijven gebeurt.
 • Bewoners pleiten voor een meer integrale benadering bij de beoordeling van een vergunning en bij de opstelling van het bestemmingsplan, waarbij niet alleen alle omgevingsfactoren worden betrokken maar ook het cumulatieve effect van risico’s, geluid en geur voor de leefkwaliteit van Heijplaat.

 

DCMR:

Gelet op de zorgen die er onder bewoners leven over veiligheid zal DCMR

 • intensieve controles houden op naleving van de vergunning.
 • In de vergunning een warmtebeeldcamera verplichten om warmteontwikkeling beter te monitoren.
 • Onderzoek bij Van Gansewinkel doen naar de aanwezigheid van vrachtwagen en containers met de aanduiding ‘gevaarlijke stoffen’.
 • Of er sprake is van asbest in bijvoorbeeld bewerkt hout bij Suez.
 • Overleg voeren met de afvalverwerkers, verzekeraars, Veiligheidsregio Rotterdam en DCMR om verbetering van de veiligheid bij afvalverwerkingsbedrijven te bevorderen.
 • Op de website een Heijplaatdossier aanmaken waarop zichtbaar is hoeveel klachten er binnen komen, welke acties en wat het heeft opgeleverd.
 • een klacht natrekken die op een zaterdag is gedaan waarbij Milieupiket is uitgerukt, een constatering heeft gedaan, maar omdat Suez dicht was, is de klacht niet toegewezen aan Suez.
 • DCMR wil in een gesprek met bewoner graag bezien of klachtregistratie nauwkeuriger en klachtprotocol eenduidiger kan. Bevindingen daaruit worden met de andere bewoners gedeeld.

 

Gemeente Rotterdam:

 

Vertraging op het ontwerp bestemmingsplan Waal – en Eemhaven wordt veroorzaakt door:

 1. De ontwikkelen, testen en aanpassingen van diverse software ( rekenmodel voor industrielawaai I2 en software om geluidsruimte te raadplegen iView) kost meer tijd dan verwacht.
 2. De relatie met nieuwe regelgeving (Omgevingswet) vergt meer tijd en aandacht.
 3. De vraag is ontstaan of de geluidregels (met verkaveling etc) aanpassing behoeven, gegeven de zienswijzen en de ontwikkelingen

Door deze zaken doet de vraag zich voor of het ontwerp- bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen ongewijzigd kan worden vastgesteld. Daar wordt nog op gestudeerd. In het najaar wordt besloten op welke wijze de procedure voor het bestemmingsplan wordt voortgezet.

 

De gemeente over het vliegenonderzoek:

 • Het rapport over vliegenoverlast komt beschikbaar voor bewoners.

Er zijn drie momenten van onderzoek geweest.

 1. September 2016, vliegen zijn gevangen, soorten gedetermineerd.
 2. Januari 2017, onderzoek naar mogelijke bronnen op locatie, potentiele bronnen benoemd
 3. Juni 2017, potentiele bronnen bezocht, geen grote hoeveelheden vliegen aangetroffen bij de eventuele bronnen en bezochte locaties, geen verband kunnen aantonen
 • Het KAD komt nog een keer terug om het onderzoek te herhalen.
 • Een aantal bewoners zal gekoppeld worden aan de onderzoekers van het KAD om samen te onderzoeken waar de vliegen vandaan komen.

 

Havenbedrijf Rotterdam

 • Met het vertrek van ECT is ruimte beschikbaar gekomen in het gebied Waal- en Eemhaven en bedrijven hebben voor die ruimte belangstelling getoond. Dat leidt tot een complexe puzzel en verhuisbewegingen om de ruimte weer te herverdelen. De herverdeling van de ruimte heeft effect op verkeersintensiteiten (nemen naar verwachting rondom Heijplaat af door het vertrek van MRS).

 

 • Voor de herinrichting van het rijksmonument Quarantaine terrein geldt dat de panden worden opgeknapt met als doel toekomstig gebruik op dezelfde wijze als RDM Campus: start-ups en innovatieve bedrijven. De kunstenaars mogen er wonen tot 2024.

 

 • Het Havenbedrijf heeft zeer beperkte mogelijkheden om iets aan de geluidshinder (van aggregaten etc) te doen. Waar schepen aangemeerd liggen aan kades van het Havenbedrijf kan worden gezorgd dat de uitlaten van schepen van de kant af liggen of dat walstroom wordt gebruikt. Zeeschepen vallen onder de regels van International Maritime Organization (IMO). Die zijn ruim, in de kennelijke veronderstelling dat schepen veelal op zee zitten en de geluidsbelasting daarmee beperkt is. Op die gedachte is wel voortschrijdend inzicht maar ontwikkelingen gaan langzaam. Op korte termijn zijn nog geen effecten te verwachten. Voor binnenvaartschepen gelden overigens andere regels.

 

Gebiedscommissie:

 • Doet afsluitend een beroep op bewoners om overlast te blijven melden, want DCMR heeft meldingen nodig om op te kunnen acteren.

 

 

Nagekomen informatie:

Op 13 juli is het vliegenonderzoek herhaald. Van half juli tot half augustus wordt d.m.v. vliegenvallen op locatie gemonitord. De bevindingen van de verschillende deelonderzoeken worden gezamenlijk in de eerste helft van september bekend gemaakt.