Aan het college van B&W,
p/a DCMR Milieudienst Rijnmond
Dhr. A. Malkoc
Postbus 843,
3100 AV Schiedam

Rotterdam, 6 april 2018

Geachte meneer Malkoc,

In reactie op de publicatie van de aanvraag zaaknummer 999958301, RENEWI Nederland B.V., Ophemertstraat 9, 3089JD Rotterdam, dienen wij een zienswijze in tegen deze aanvraag.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (grof) huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen, alsmede het scheiden, sorteren en opbulken daarvan. De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting. De uitbreiding betreft het stallen van vervoerseenheden en containers met (gevaarlijke) afvalstoffen alsmede temperatuurmonitoring van grofvuil.

In verband met de veiligheid, volksgezondheid en de leefbaarheid in Heijplaat verzoeken wij u om deze aanvraag af te wijzen. Wij verzoeken u ook om de vergunning van dit bedrijf in de toekomst na afloop van het contract niet te verlengen.

Onze zienswijze is gebaseerd op de volgende punten:

 1. Er vindt met de uitbreiding van dit bedrijf een verdere cumulatie plaats van vervuilende bedrijven in de directe omgeving van woonwijk Heijplaat. Dit terwijl de vuilverwerkende bedrijven bij andere woonwijken zijn verwijderd i.v.m. de volksgezondheid.
 1. Het betreft opslag en overslag van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen in containers en verwerking daarvan in de open lucht, waaronder gevaarlijke afvalstoffen. Dit type activiteiten is volstrekt onverantwoord vlak naast een woonwijk.
   
 2. Op dit moment vindt er al vervuiling plaats door Renewi door verwerking van bedrijfsafval in de open lucht, waarbij grote vellen plastic e.a. afval als zwerfvuil in de wijk, de directe omgeving rondom de Waalhavenweg en in het milieu belanden. Een jaar geleden brandde de loods op het terrein af. Door dit incident en klachten van de bewoners, werd de productie en de aard van de te verwerken stoffen aangepast. Nu wordt een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van zowel de hoeveelheid als te verwerken stoffen. Er wordt echter niet gesproken over het herbouwen van een loods, zodat de stoffen binnen verwerkt kunnen worden. Zowel de condities waaronder het afval wordt op- en overgeslagen en verwerkt, als de huidige werkwijze, zijn onvoldoende beheerst en geeft de bewoners van Heijplaat geen vertrouwen in de toekomst.
 1. Renewi is een voortzetting van 'van Gansewinkel', waarvan Heijplaat overlast ondervond in de vorm van stank en zwerfvuil. Er is toen een bedrijfsloods uitgebrand door broei in het afval. De brand heeft dagen gewoed en veroorzaakte veel rook en stank. Er wordt nu gesproken van 'temperatuurmonitoring' van grofvuil. Wij zijn er niet van overtuigd dat de huidige bedrijfsvoering van Renewi resulteert in een meer verantwoorde aanpak, integendeel. Meer terrein betekent meer opslag van afval, meer brandbaar materiaal met kans op broei en meer zwerfvuil.
   
 2. In de door de VWH Heijplaat ingediende zienswijze betreft het bestemmingsplan Eem-Waalhaven is verzocht om bij toewijzing van veranderlocaties te beoordelen of een bedrijf qua vervuiling en overlast geschikt is om zich naast een woonwijk te vestigen. Renewi is daarvoor ongeschikt. Dat het bedrijf hier is geplaatst, is gebaseerd op een verkeerde toewijzing uit het verleden en uitbreiding is hierom onwenselijk.
 1. Heijplaat wordt al onevenredig belast doordat Suez direct naast de wijk ligt. Dit bedrijf is ontwikkeld vanuit Sita houtrecycling en is zonder enig overleg met de bewoners van Heijplaat ontwikkeld tot de grootste (vuil)plastic afvalverwerker van Nederland. Dit geeft stankoverlast, zwerfvuil en vliegen. Met Renewi naast Suez is Heijplaat onevenredig zwaar belast door een cumulatie van afvalverwerkers aan de ingang van de wijk. De huidige situatie is al onwenselijk, uitbreiding onder de huidige omstandigheden is onacceptabel.
 1. Het Havenbedrijf Rotterdam wil in haar 'duurzame' aanpak bedrijven uit dezelfde branche clusteren en het gebruik van de terreinen intensiveren. Dat zou betekenen dat er op aangrenzende veranderlocaties naast de woonwijk meer afvalverwerkende bedrijven worden gevestigd, naast de bedrijven die er al zijn, en /of dat deze bedrijven zich kunnen uitbreiden. Deze aanvraag van Renewi bevestigt deze strategie en opent de deuren naar verdere overlast.
 1. Uitbreiding van Renewi betekent ook een toename van het vrachtverkeer met afval van en naar het bedrijf op de enige toegangsweg naar de woonwijk, waar al veel zwaar vrachtverkeer is. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede en heeft in het verleden al tot (dodelijke) ongelukken geleid.
 1. De ervaringen van bewoners omtrent handhaving op dit soort bedrijven is wisselend. In het verleden is gebleken dat de handhaving infrequent en vaak reactief gebeurt, Vaak alleen na escalatie door overlast of na een bedrijfsongeval of, zoals nu, na de aanvraag van een vergunning voor uitbreiding, is er aandacht voor het belang van bewoners.

Wij hopen dat deze zienswijze u kan overtuigen van de ongezonde situatie waarin de bewoners van Heijplaat worden geplaatst door de toename van afvalverwerking naast de woonwijk.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Naam:  ………………………………..

 

Adres:  ………………………………..

 

Handtekening: …………………..…..