Aan Gemeente Rotterdam,

                                                                                                          directeur stadsontwikkeling,

                                                                                                          afd. R&W bestemmingsplannen

                                                                                                          postbus 6575.

                                                                                                          3002AN Rotterdam

 

Geachte Mevrouw Dorsman,

In reactie op de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan Waal-/ Eemhaven dienen wij als ondernemers en bewoners van de voormalige Quarantaine- Inrichting Beneden Heijplaat, Quarantaineweg 1, 3089KP, havennr.2630, Rotterdam, een zienswijze in op dit bestemmingsplan.

Algemeen;

Bij de publicatie van dit ontwerp bestemmingsplan bleek de inhoud incompleet en bleek de belangrijkste informatie in de niet gepubliceerde toelichting te staan, bijlage 1 t/m 9. Gezien de hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad van de informatie en het te late beschikbaar komen van de toelichting verzoeken wij om verlenging van de periode voor indiening van zienswijzen voor alle belanghebbenden, bewoners, ondernemers en bezoekers, betrokken bij de vm. Quarantaine- Inrichting, en de mogelijkheid om op een later tijdstip inhoudelijke aanvullingen te kunnen sturen op deze zienswijze van 5 oktober 2016.

Betreft Quarantaine -Inrichting

1. De monumentale gebieden, het historische Tuindorp Heijplaat, het RDM terrein en vm. Quarantaine-inrichting worden aangemerkt als kwetsbare gebieden, maar er worden geen harde restricties vastgelegd voor nieuwbouw op deze locaties en voor plaatsing van bedrijven er omheen. Deze randvoorwaarden zouden duidelijker moeten worden vastgelegd in het bestemmingsplan en niet afhankelijk moeten zijn van beoordeling door commissies op momenten van herontwikkeling. Een aparte Welstandparagraaf voor het Quarantaine-terrein is op zijn plaats om dit kwetsbare gebied in detail te beschermen.

2. Daarbij moet worden aangemerkt dat voor het beheer van het kwetsbare Quarantaineterrein blijvende bewoning in bedrijfswoningen noodzakelijk is. Net zoals er rondom Heijplaat op andere plaatsen bedrijfswoningen zijn aangemerkt, zouden de al 36 jaar bestaande bedrijfswoningen op het Quarantaine-terrein moeten worden aangemerkt als blijvend en noodzakelijk voor het beheer en het behoud van de gebouwen en het omringende groengebied van dit rijksmonument. Gezien de afgelegen ligging en de kwetsbaarheid is beheer zonder bewoning in de praktijk onhaalbaar, dit in tegenstelling tot de beweringen van het Havenbedrijf Rotterdam. Verder zorgt de bewoning voor een levendigheid en persoonlijke betrokkenheid van de gebruikers die een meerwaarde vormt voor de beleving en het gebruik van het gebied.

3. De gebouwen van het QI-terrein zouden hun culturele bestemming, opgebouwd in 36 jaar, moeten behouden. Intensivering van het gebruik van de gebouwen door aantrekking van andere bedrijven, zou vn. moeten gebeuren met ondernemers in de culturele sector. De volgens het HBR voorgestelde  'innovatieve bedrijven' zouden hoogstens een aanvulling kunnen zijn op de bestaande bedrijven en daarmee een wezenlijke relatie moeten hebben of een samenwerking kunnen opbouwen.

4. Het karakter van het terrein wordt gekenmerkt door een afgesloten gebied met een van veraf zichtbare groene grens van bomen en één hoofdingang. Daardoor wordt het quarantaine karakter geillustreert en in de ervaring van de bezoeker benadrukt. Het is een omsloten tuin, vergelijkbaar met andere beperkt toegankelijke Rotterdamse parken zoals Park Schoonoord en Arboretum Trompenburg. Aantasting van deze beslotenheid betekent dat de historische betekenis van dit terein onzichtbaar wordt. Wij verzoeken met nadruk om dit aspect van het monument te bewaren voor de toekomst.

5. Het hele QI-terrein met de bestaande infrastructuur en groengebieden is rijksmonument. Op de oorspronkelijke formele inrichting van het terrein is een tweede laag gegroeid van verwilderde bossages, aangelegde tuinen en verrassende contrasten. Het is juist deze ontwikkeling die het terrein zo bijzonder maakt. Bij een 'herontwikkeling' zou het huidige karakter van het QI-terrein moeten worden gerespecteerd en op waarde geschat. Dat betekent, de huidige situatie handhaven, verbeteren en beheren, zodat de bijzonderheid van het groene terrein bewaard blijft en de natuurfunctie en recreatieve functie op hetzelfde niveau of zelfs beter blijft gehandhaafd. Het QI-terrein is ook een belangrijke fourageerplaats voor vogels en een stepping stone voor de vogeltrek.

6. Het aanwezige strandje zou moeten worden bewaard in de huidige natuurlijke en beperkte recreatieve functie. Daarvoor is een meer intensiever beheer en onderhoud van de natuurlijke en aangelegde groene oevers dringend noodzakelijk. Daarbij zou de nu verworven kennis van de stromingseffecten op de lange termijn moeten worden meegenomen. Bij de aanleg van een steiger moet rekening worden gehouden met de beslotenheid van het terrein en de functie van het strand als nachtrustplek voor vele watervogels.

Omliggend gebied, RDM-terrein

6. De ontwikkeling van de Eem- en Waalhaven wordt los gezien van de woongebieden in en rondom de havens, een integrale visie op haven, woongebied incl. voorzieningen, monumenten en groen ontbreekt.

7. Bij het RDM-terrein wordt ten onrechte vermeld dat op RDM-west nieuwbouw tot 40 m. mag worden toegepast. Dat is volgens ons onjuist. Op het hele RDM-terrein mag niet hoger gebouwd worden dan de bestaande historische gebouwen ( 25 m), met uitzondering van RDM-oost ( 40 m), zie de gehonoreerde zienswijze van de VWH over hoogtes bebouwing in 2014 op de Welstandsparagraaf RDM-terrein.

Hogere bebouwing op RDM-west veroorzaakt een storende onderbreking in de bouwvolumes en is niet in harmonie met de rondom aanwezige historische loodsen. Het Metselaarshok op de punt van RDM-west wordt zo van de andere gebouwen zowel fysiek als visueel geïsoleerd. Het zicht vanaf de Heijsehaven op het RDM-terrein wordt hiermee in kwaliteit aanzienlijk verminderd.

8. Laag-frequent geluid in het gebied van Heijplaat is structureel aanwezig, wegens het ontbreken van walstroom voor schepen. De laatste jaren is dit toegenomen met de herontwikkeling van RDM-West. Dit soort geluid is bewezen slecht voor de gezondheid. Er worden geen stappen gemeld om deze situatie voor bewoners en werknemers te verbeteren, terwijl wordt geconstateerd dat de geluidssituatie in Heijplaat slecht is.

Wat de consequenties zijn van de handhaving en intensivering van activiteiten die laag frequent geluid veroorzaken voor de ontwikkeling van het Quarantaine-terrein, de RDM-campus en de te ontwikkelen woningbouw in Heijplaat ,grenzend aan de Heijsehaven, wordt niet toegelicht. Terwijl het streven tot een duurzame ontwikkeling van het havengebied in het plan theoretisch wordt bevestigd, worden er geen oplossingen in de praktijk benoemd, zoals ontwikkeling van walstroom.

9.Er wordt vermeld dat de Waalhaven ook geschikt is om er 'risicovolle bedrijven' te vestigen. Een toelichting op welke soort bedrijven het betreft en wat de risico's voor de bevolking zijn ontbreekt. Ook de evacuatie-mogelijkheden zijn onbekend, omdat er geen calamiteitenplan is voor bewoners. Dit gecombineerd met de regelmatige opstoppingen op de Eemhavenweg en Waalhaven geeft geen vertrouwen voor verantwoord beheer van de veiligheid in het Eem-Waalhavengebied.

10. De veiligheidscontouren grenzen direct aan de woongebieden en de monumenten. Er zou structureel een bredere strook rondom een woongebied moeten worden aangegeven, waarbinnen de kavels worden uitgegeven aan bedrijven die geluidsarm, niet risicovol en verkeersluw zijn. Deze zouden als buffer kunnen functioneren voor de meer overlastgevende bedrijven.

Tenslotte

De bewoners en ondernemers van de vm. Quarantaine- Inrichting willen graag een gelijkwaardige rol krijgen in de herontwikkeling van het QI-terrein, waarbij het specifieke en bijzondere karakter van de Quarantaine-Inrichting behouden kan blijven en bewaard kan worden voor de toekomst.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Maarten van Gent

Louike Duran,

Marilou Galdermans