Basisidee Groenkleed

          Doel Groenkleed in het algemeen

Groenkleed creëert een meerwaarde en maakt Heijplaat actueel doordat het bottom-up initiatieven initieert, organiseert, faciliteert, afstemt én in een groter kader plaatst. Veel partijen hebben baat bij een waardevermeerdering en actualisering van het gebied dat in transitie verkeert. Enerzijds om dit transformatieproces te bespoedigen, maar ook om de tussenliggende periode aangenaam door te komen. Placemaking en bewonersparticipatie is een wezenlijk onderdeel van het concept. De wens is efficiënt en duurzaam gebruik maken van tijdelijke restgrond. Als een pauzenummer waar wél iedereen op zit te wachten. Een focus op ontworpen groen, heeft een direct positief effect op de aantrekkelijkheid van het gebied voor huidige en toekomstige gebruikers. Waar mogelijk is inzet van snelle groeiers ingegeven door maximaal bij te willen dragen aan CO2 opslag. Ook kan bij het ontwerpen ingezet worden op andere aspecten van duurzaamheid, zoals bio-based constructies op straatniveau, tegengaan van verstening, optimaal gebruik van voor handen zijnde materialen, grond, bomen, planten, straatmeubilair in verticale en horizontale opslag, stadslandbouw faciliteren en het scheppen van een attractieve omlijsting van innovatieve en duurzame pilots. De gebiedsontwikkeling biedt zo een uitgelezen kapstok voor bewustwording, vorming en zo mogelijk gedragsveranderingen, zeker als voortdurend ingezet wordt op burgerparticipatie. Zo werken we samen aan een schone, groene en gezonde stad. Bij planvorming en gebiedsontwikkeling zullen we vanaf het eerste idee tot aan de realisering van het beheer moeten letten op de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit is in onze opinie het geheel van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Deze bouwstenen optimaliseren verhoogt de kwaliteit van de ruimte. Deze kwaliteit ontstaat niet vanzelf en zonder zorg verwatert het.

2009, op Heijplaat worden de eerste vier kleine bouwblokken gesloopt in het kader van de op handen zijnde omvangrijke herstructurering; 1/3 van de wijk Heijplaat wordt transitiegebied, ruim 5 hectare groot. Een buitendijks gebied dat staat voor grote uitdagingen en dat zich niet zo 1, 2, 3, laat invullen. Met in het vooruitzicht dat definitieve invulling langer op zich zal laten wachten dan aanvankelijk voorzien, komt een aantal bewoners met een concept dat voorziet in een hoogwaardige tijdelijke invulling, welke een eventueel langdurig bestaan goed kan verdragen. Het Groenkleed ‘classic’ wil een meerwaarde geven aan tijdelijke restgrond middels bottom-up ontwikkeling van groen. Een concept uit de koker van bewoners die ook initiatiefnemers, ontwerpers en organisatoren zijn. Bewoners, instanties, bedrijven verenigingen en andere gebruikers van het gebied realiseren gezamenlijk een verbeterde groenvoorziening / openbare ruimte.    

2 reacties

    • Marian op 18 maart 2021 om 15:16
    • Reageer

    Vraag: wie of wat behoort bij groenkleed? Hoe te participeren of ideeën te presenteren?

    1. Het Groenkleed is een project dat is uitgevoerd in de “tussentijd”, de periode na de sloop van het na-oorlogse gedeelte van het dorp. In plaats van de kale vlakte die zou ontstaan na de sloop van 270 woningen, is er voor gekozen om b.v. bomen uit bestaande tuinen te laten staan en verder in dat stuk van het dorp groen “uit te rollen” zodat er een soort van park is ontstaan. In het park stonden de huizen van het Concept House Village die daardoor schitterden in een mooie en groene omgeving. Er is samengewerkt met Woonbron, de gemeente en het Havenbedrijf en het vergde een hele grote inspanning van 2 actieve bewoners van het dorp die met het idee kwamen, het uitgewerkt hebben tot een fantastisch en realiseerbaar plan en de kar getrokken hebben. De groenstrook die vanaf de Courzand naar het noorden loopt tussen de muur van het RDM west terrein en de Courzandseweg is ook een stukje van het Groenkleed. Het project is afgesloten, het Groenkleed is voor een groot gedeelte “opgerold” en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw op het dorp.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!